İPARD

IPARD II PROGRAMINDA YER ALAN TEDBİRLER  

101 – Tarımsal İşletmelere Yatırım Tedbiri
102 – Üretici Örgütlerinin Kurulmasına Destek Tedbiri
(Teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra Komisyon’a sunulacaktır. )
103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Tedbiri
201 – Tarım Çevre – İklim- Organik Tarım Tedbiri
202 – LEADER Tedbiri
301 – Kırsal Altyapı Hizmetleri Tedbiri
302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri
501 – Teknik Destek Tedbiri
303 – Eğitimin Geliştirilmesi ve Danışmanlık Hizmetleri Tedbirleri
(Teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra Komisyon’a sunulacaktır. )IPA II’de IPA I’den farklı olarak sektör yaklaşımı benimsenmiştir.  Bu nedenle IPARD programında alt-tedbir kavramı ortadan kalkmıştır.  Tüm tedbirlerde, “motorlu araçlar” uygun harcama kapsamı dışına alınmıştır.

101 TEDBİRİ 

 • 101 tedbirinde, manda sütü üretimi (en fazla 50 baş), yumurta tavukçuluğu (sadece mevcut işletmelerde modernizasyon olmak ve kapasite artırımı olmamak kaydıyla-en az 20.000 ve en fazla 100.000 tavuk)  ve kaz yetiştiriciliği (en az 350, en fazla 3.000 kaz) destek kapsamına alınmıştır.
 • 101 yatırımlarında uygun harcama tutarı en az 20.000 Avro en fazla 1 milyon Avrodur. Kaz yetiştiriciliği için ise en fazla 250.000 Avrodur.
 • Yardım oranı en az %60 en fazla %70 olarak değişmiştir. (40 yaşın altındaki başvuru sahipleri ve yatırımın dağlık alanda olması durumunda %65, her iki koşulu da sağlayan başvuru sahipleri için %70).
 • IPARD II’de atık yönetimi yatırımı yapan başvuru sahiplerine yardım oranına ek %10 yardım oranı verilecektir.
 • Başvuru sahibinin sahip olduğu tarımsal işletmelerin toplam kapasitesi incelendiği durumlarda, daha önce en küçük yerleşim birimi bazında yapılan kontroller IPARD II kapsamında ilçe bazında yapılacaktır.
 • Son ödeme talep paketi sunulduğunda; tarımsal işletme çevre ve hayran refahı konularında ulusal standartları sağlamalıdır.

103 TEDBİRİ 

 • IPARD II’de 103 tedbirinde mikro işletmeler (KOBİ tanımına göre 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler) destek kapsamında değildir. Yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmeler destek kapsamındadır.
 • Başvuru aşamasında programda belirtilen kapasite limitlerinin altında olan başvuru sahipleri taahhütname vererek destek alabileceklerdir.
 • Başvuru sahibinin sahip olduğu işletmelerin toplam kapasitesinin incelendiği durumlarda, daha önce en küçük yerleşim birimi bazında yapılan kontroller IPARD II kapsamında il bazında yapılacaktır.
 • Et işleme sektörüne de kaz eklenmiştir. Kesimhanelerde kapasite limitleri en az 100 en fazla 1000 kaz/saat olarak belirlenmiştir.
 • Et sektöründe IPARD I’de tüm yeni işletmeler destek kapsamında iken, IPARD II’de yalnızca kırmızı et kesimhanelerinde yeni işletme destek kapsamındadır.
 • Et sektörünün diğer faydalanıcıları için ise kapasitesini artırmayacak olan mevcut işletmeler (kırmızı et ve kanatlı eti işleme, kanatlı eti kesimhanesi) destek kapsamındadır.
 • Süt toplama merkezleri için bir başvuru sahibi aynı ilde yapmak istediği yatırımı için 5 farklı yatırım uygulama adresinde (toplam kapasite 70 tonu geçmeyecek şekilde) süt toplama merkezi kurabilecek ancak toplam uygun yatırım tutarı üst limiti 1 milyon Avro’yu geçmeyecektir.
 • IPARD I’de 103 tedbiri için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %50 ’siydi. IPARD II’de buna ek olarak atık yönetimi yatırımı yapan başvuru sahiplerine yardım oranına ek %10 yardım oranı verilecektir.

302 TEDBİRİ 

 • 302 tedbiri kapsamında, IPARD I Programında olmayan «Yenilenebilir Enerji»  ve «Makine Parkları» IPARD II Programında destek kapsamına alınmıştır.
 • IPARD I Programında yerel gıda ürünlerinde herhangi bir kapasite sınırı yokken IPARD II Programında et (en fazla 0,5 ton/gün et işleme kapasitesi) ve süt ürünleriyle (en fazla 10 ton/gün süt işleme kapasitesi) ilgili yerel ürünlerde kapasite sınırı getirilmiştir.
 • Bitkisel üretim, bitkisel ürünlerin işleme ve pazarlanması ve çeşitlendirilmesi alt sektörüne mantar eklenmiştir.
 • IPARD I’de 302 tedbiri için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %50’si iken IPARD II’de bu oran %65 olarak değişmiştir.
 • IPARD I Programında gerçek ve tüzel kişilikler ÇKS ye kayıtlı olmak şartıyla başvurabilirken IPARD II Programında Faydalanıcı tanımı çiftçi, gerçek kişi ve tüzel kişiler olarak ayrılmıştır.